“Guds fire døtrer” landslovprosjektet


Linlerret H:60 B:120 Tek. Olje
Tekst: Nåde og sanning skal møta kvarandre. rettferd og fred kyssa kvarandre.

Guds fire døtrer spring ut av Salme 85 der det heiter at «Godleik og sanning skal møte kvarandre, rettferd og fred kyssa kvarandre». Dette vart så utvikla i jødisk tradisjon til ei historie om fire søstrer som mellom anna gav Gud råd då han dømte Adam og Eva. Dei fire søstrene vart òg omtalt som Guds døtrer for å visa kor nært verdiane dei representerte stod det guddommelege.

Historia om Guds døtrer vart deretter tatt inn i ein kristen tradisjon i Frankrike av Bernhard av Clairvaux på fyrste havdel av 1100-talet,og vart kjent i Noreg på siste halvdel av same hundreåret. Denne historia kom så til å spela ei heilt sentral rolle då den norske staten vart skapt på 1100-og 1200-talet. Då gjekk Noreg frå eit vikingsamfunn der den sterkaste sin rettog bruk av vald var legitimt, og frå eit ættesamfunn der kvar tok vare på sine eigne, til ein stat der alle skapt i Guds bilete hadde krav på omsorg. Så vellukka var omdanninga at historia om Guds fire døtrer kunne forsvinna inn i gløymsla.
Jørn Øyrehagen Sunde

Levert av Fusit